خوب یا بد آب معدنی : خوب یا بد آب معدنی :امروزه با افزایش جمعیت و کاهش سرانه ی ذخیره ی منابع آبی، همچنین افزایش آلودگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب، بحران آب به عنوان یکی از معضلات بزرگ جهانی مطرح شده است. در کشورهای صنعتی، مهم ترین علت گرایش به مصرف آب بسته بندی شده این است که مردم به دلیل احتمال وجود ترکیبات مضر در آب های کلرزنی یا گند زدایی شده، تمایل به مصرف آن ندارند. این مسأل...